Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Stanovisko Mesta Kremnica k zámeru obnovy ťažby zlata – tlačová správa
zdroj: Kremnica.sk
pridané:
21.2.2006

Mgr. Lujza Pračková Úsek person. práce, tvorby Kremnických novín, styku s médiami tel:045 6742 504

Zo dňa: 10. 02. 2006

Mestské zastupiteľstvo v Kremnici sa na svojom zasadnutí dňa 9. februára 2006 zaoberalo návrhom stanoviska Mesta Kremnica k zámeru povrchovej ťažby zlata Kremnica.

Spoločnosť Kremnica GOLD, a.s. Banská Bystrica a spoločnosť Tournigan Gold Corporation, Vancouver, Kanada predložila Ministerstvu životného prostredia SR zámer zámerom obnovy ťažby zlata a striebra povrchovým spôsobom pod názvom Zlatý projekt Kremnica podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000.

Po oboznámení sa s týmto zámerom Mestské zastupiteľstvo v Kremnici uznesením číslo 001/0602 vyslovilo nesúhlasné stanovisko k predloženému zámeru.

Svoje rozhodnutie Mestské zastupiteľstvo odôvodnilo nasledovnými skutočnosťami:

Zámer neobsahuje variantné riešenie. Zo zákona povinný tzv. nultý variant, ktorý má riešiť posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa činnosť nerealizovala, je taký stručný, že nemá žiadnu vypovedaciu hodnotu.

Realizáciou uvedeného projektu sa v meste Kremnica a jeho okolí vplyvom zvýšenej hlučnosti, prašnosti výrazne zhorší kvalita životného prostredia ale aj kvalita bývania a života obyvateľov i návštevníkov mesta.

Nesúhlasíme s tým, aby sa zvýšila dopravná záťaž v meste, ktorá by svojou intenzitou výrazne zhoršila nielen kvalitu života, ale aj bezpečnosť na komunikáciách.

Mesto Kremnica sa dlhodobo snaží riešiť svoj rozvoj prostredníctvom cestovného ruchu, kultúrnych a športových aktivít. V meste sa za posledných desať rokov zriadilo a vybudovalo viacero dobrých a kvalitných služieb – hotely, reštaurácie, penzióny... V meste sa uskutočňujú významné kultúrne i športové akcie s celoslovenským i medzinárodným významom, ktoré sú z roka na rok viac navštevované. Celoročnou povrchovou ťažbou by ich usporadúvanie bolo len veľmi obtiažne, nehovoriac o tom, či by ho vôbec navštevovali ľudia mimo Kremnice a tým by sa znížila aj klientela pre podnikateľov v cestovnom ruchu.

Mesto Kremnica sa snaží o zápis na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, čo by pri realizácii zámeru neprichádzalo do úvahy. Na území mesta Kremnica sú vyhlásené a evidované pamiatkovo chránené územia, pamiatková zóna, „Územie banských diel v okolí Kremnici“, Pamiatková rezervácia Kremnica národné kultúrne pamiatky a evidovaný „Súpis pamätihodností mesta Kremnica“.

Veľké obavy sú z trhacích prác, ktoré by mohli poškodiť rodinné domy v blízkosti ťažby, ale aj pamiatkové objekty v celom meste. Obava je z porušenia termálneho vrtu a možnej straty termálnej vody, ktorá je základom cestovného ruchu počas leta a chceme ju v budúcnosti využívať celoročne a to nielen pre účely cestovného ruchu, ale aj pre energetické účely.

Realizovaný zámer by narušil síce neveľký, ale o to významnejší komplex lesa v poľnohospodárskej krajine a tým aj ekologickú rovnováhu v pomerne nenarušenom priestore medzi ľudskými sídlami. Preto z lesníckeho a krajinárskeho hľadiska tento zámer neodporúčame realizovať.

Za najväčšiu hrozbu považujeme navrhovanú metódu kyanizácie, ktorá bude znamenať pre široké okolie dlhodobú ekologickú záťaž.

V Slovenskej republike je množstvo starých enviromentálnych záťaží, na odstránenie ktorých potrebuje štát niekoľko desiatok miliárd slovenských korún a ktoré v súčasnosti nie sú k dispozícii a preto by bolo nepochopiteľné vytvárať ďalšiu záťaž, na likvidovanie ktorej nie sú prostriedky. Slovensko je veľmi krásna krajina, ktorá môže túto krásu poskytovať v rámci cestovného ruchu množstvu ľudí minimálne zo stredoeurópskeho regiónu a je veľmi malá krajina na to , aby sa stala centrom odpadu tohto európskeho regiónu.

Navrhovateľmi sú typické obchodné spoločnosti a tu nie sú nikdy dostatočné záruky, že sa nedostanú v procese realizácie zámeru do problémov, ktoré im neumožnia plniť si dlhodobé záväzky hlavne k enviromentálnym záťažiam.

Realizáciou tohto zámeru by boli ohrozené práva občanov, ktoré vyplývajú z Ústavy SR a medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä právo na kvalitné životné prostredie.

Mestské zastupiteľstvo zároveň svojím uznesením číslo 002/0602 žiada predsedu vlády Slovenskej republiky a ministra životného prostredia Slovenskej republiky, aby iniciovali vypracovanie legislatívnej úpravy, podľa vzoru Českej republiky, ktorá by na území Slovenskej republiky neumožňovala používanie metódy kyanizácie v procese získavania zlata a striebra z rudy.

kremnica.sk