Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Hradiště u Černovic
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
10.12.2023

Hradiště u Černovic je prírodná pamiatka o výmere 4,77 ha pri obci Černovice v okrese Chomutov. Bola vyhlásená v roku 1986 a dnes ju spravuje AOPK Ústí nad Labem. Dôvodom ochrany je paleontologická a geologická lokalita s odtlačkami rastlinných zvyškov v treťohorných kremencoch. Chránené územie sa nachádza na svahoch a časti plochého vrcholu kopca s rozlohou približne 6 ha zarastenom dubovým lesom. Zahŕňa tiež zvetranú lomovú stenu na južnom okraji plošiny.

Z geologického hľadiska ide o kremencovú trosku, ktorá vystupuje nad panvové sedimenty Mosteckej panvy. Podložie kremencov tvoria jemnozrnné muskovitické ortoruly. Samotná kremencová doska má hrúbku 5-15 m a jej vznik sa na základe odtlačkov flóry kladie do starších treťohôr. Niektorí autori však posúvajú vek až do miocénu (stredných treťohôr). Zrná kremenca s veľkosťou od 0,2 do 1,0 mm sa spájajú prevažne amorfným tmelom s prímesou oxidov železa, ktoré spôsobujú červenohnedé zafarbenie. Pod 5-10 cm mocnou vrstvou pôdy sa nachádzajú štvrtohorné sedimenty v horizonte o hrúbke 10-15 cm s úlomkami kremencov, ktoré v spodnej časti ostro prechádzajú do kremencovej sute.

Na južnom okraji a na vrcholovej plošine prebiehala už od 13. storočia ťažba kremenca. Ťažba prebiehala v plytkých jamách o objeme niekoľkých m³. Ťažobných jám sa zachovalo asi 150. Najväčšiu intenzitu dosiahla ťažba v 19. storočí, kedy sa presunula do menších lomov na južnom okraji. Odhaduje sa, že ťažba postihla až 30% rozlohy pôvodného vrcholu a bolo vyťažených asi 55 000 m³ materiálu. Miestny kameň sa používal na výrobu žarnovov a pri budovaní železničnej trate z Chomutova do Vejprtov na stavbu mostov a priepustov. Okrem železničných stavieb bol kameň použitý pri stavbe kostola sv. Kataríny v Chomutove, dekanského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Moste, mosta cez Ohře v Postoloprtoch a mnohých ďalších stavbách. Najmä počas baroka sa z neho spracovávali tiež sochy a náhrobky.

Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/Hradi%C5%A1t%C4%9B_u_%C4%8Cernovic

Hradiště u Černovic - křemencový výchoz

https://cs.wikipedia.org