Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Granáty
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané
28.7.2005

Patria do skupiny silikátov s izolovanými tetraedrami. Pomenovanie skupiny je podľa latinského stova "granatus"-  podobný zrnu (farbou a tvarom pripomŕnajú niektoré granáty zrná granátového jablka). Granáty kryštalizujú v kubickej sústave. Utvárajú izometncké kryštály s najčastejším tvarom rombického dodekaédra a tetragón trioktaédra. Utvára aj kompaktné a zrnité masy (andradit). Tvrdosť kolíše podľa zloženia od 6,5 do 7.5. Farba je tiež závislá od zloženia. Sú granáty číre, ale aj čierne. Prevláda však červená a hnedá farba. Vryp je biely.


Diamantoid - zelenkastá odroda andraditu z Dobšinej

Granáty vznikajú pri vyšších teplotách a vyskytujú sa hlavne v metamorfovaných a niektorých eruptivnych horninách ako akcesorické mmerály. Najcharakteristickejší je výskyt vo svoroch, granulitoch, rulách, skarnoch, peridotitoch a serpentinitoch, pegmatitoch a kimberlitoch.

Z rozličných druhov granátov je zo Slovenska známy napnklad grossulár. Pomenovanie dosta! podľa latinského nazvu egrešov. Býva medovožltý, egrešovozelený, škoricový a svetločervený. Vzniká pri vysokých teplotách na miestach dotyku žulovej magmy s karbonátovými horninami (vápence a dolomity) za veľmi vysokych teplôt. Nachádza sa spolu so spinelom a epidotom v Hodruši.

Almandín bol nájdený v pieskových nánosoch potoka pri Ľubietovej. Farbu má červenú s odtieňom do fialova. Veľké tmavé, voľné kryštály zväčša zaoblené sú známe od Smolníka.

Spessartín je hnedočervený, ružový aj žltočervený. Zo Slovenska je známy z pegmatitov pri Sklenom v Žiarskom pohorí.

Andradit je vápenatý - železitý granát farby hrdzavohnedej. Je typickým minerálom skarnov. v ktorych utvára aj kompaktné masy. Vyskytuje sa aj v skarnoch magnetitovych ložísk pri Tisovci, vo Vyhniach a v Kokave nad Rimavicou (okres Lučenec). Kryštáliky andraditu sa nachádzaju aj v dobšinských hadcoch. Tieto patria k zelenej odrode andraditu, nazývanej topasolit alebo diamantoid.

Granát patri medzi horninotvorné minerály, Často sa vyskytujúce i v rozličných horninách na Slovensku (premenených. vulkanických a podobne). Jeho základné popísané odrody zainajú byť minerafogicky zaujimavé, ked' majú výrazné kryštalografické omedzenie a veľkosť jedincov minimálne 1 cm. Môžu to byť aj vyvetrané kryštály z náplavov. Iba pri zriedkavej odrode topasolitu už aj zrná veľkosti vyše 2 - 3 mm možno považovať za vzácne.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972