Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Devillín zo Španej Doliny
zdroj: Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané: 22.6.2005

Nerast bol pomenovaný podľa francúzskeho chemika H. Saint-Claire Deville (1818—1891). Synonymami jeho názvov sú herrengrundit, pomenovaný podľa starého nemeckého názvu Spanej Doliny (Herrengrunde), prípadne i urvölgyt (maďarský prepis Španej Doliny) a voľne si tento názov poslovenčil dr. Gustáv Zechenter-Laskomerský na špaňodolinec. Posledné dva názvy sa už v literatúre neuvádzajú ani ako synonymá. Je to bázický síran medi. Tvorí tenké šesťboké tabuľky zoskupené ružicovite a vejárovite, zriedkavo utvára ihličkovité, lúčovité agregáty. Kryštalizuje v jednoklonnej sústave a patrí do skupiny kainit-natrochalcitu. Tvrdosť má 2,5 a je výborne štiepateľný podľa (001). Farba je smaragdovozelená až modrozelená. Je produktom oxidácie minerálov medi. Spolu s ním sa vyskytujú azurit, malachit, langit a iné.

Jediným jeho náleziskom v SR je Špania Dolina. Veľmi zriedkavý je aj na svetových náleziskách (napr. Cornvvall). Význam nálezov tohoto nerastu spočíva v priamom vzťahu baníckych tradícií na Slovensku k zberateľstvu. Zaujímavo celý priebeh objavenia tohoto nerastu, jeho popísania i sporov pri pomenovaní opisuje G. Zechenter-Laskomerský vo svojej autobiografii (Päťdesiat rokov slovenského života). Je zaujimavé, že v dôsledku týchto sporov vyšiel roku 1879 obežníkový príkaz o povinnom zbere a zasielaní všetkých nálezov do Banskej Štiavnice, kde sa mal zriadiť erárny obchod s minerálmi; za nálezy mali baníci a úradníci dostať určité percento zo zisku. l keď administratívne opatrenie nebolo veľmi úspešné, je to predsa jedno z prvých opatrení na ochranu a reguláciu zberu prírodnín u nás.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972