Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Chryzotilazbest - Dobšiná
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané: 20.6.2005

Ložisko azbestu v Dobšinej sa nachádza pri severnom okraji mesta. Je známe už niekoľko sto rokov, ale ťaží sa len od roku 1918, pretože prieskum tohto druhu nerastnej suroviny sa začal pomerne neskoro. Prvé zmienky pochádzajú až z dvadsiatych rokov 18. storočia. Prvé pokusné prieskumné práce na vršku Birkel robili v roku 1723. S ďalšími pokusmi o ťažbu sa stretávame až v tomto storočí po otvorení malého povrchového lomu. Dobývalo sa prevažne povrchovým spôsobom, etážovite. Po oslobodení sa stal závod majetkom štátu.

Na ložisku sa ťažil chryzotilazbest, ktorý sa tu vyskytuje v telese serpentinitu na kopci Kölbl. Serpentinitové teleso leží v pestrých bridliciach spodného triasu. Ložisko sa ťažilo jamovým lomom.

Chryzotilazbest je v podstate jemne vláknitá odroda serpentínu. Pôvod pomenovania je z gréčtiny (grécky "chryzos" = zlato, "tilos" = vlákno). Obyčajne tvorí vláknité agregáty význačujúce sa kolmou orientáciou vlákien v puklinách serpentinitu. Má charakteristickú zelenožltú farbu a zlatý, hodvábny lesk. dĺžka agregátov sa mení podľa šírky pukliny, ktorú chryzotilazbest vypĺňa - od desatín milimetra až po niekoľko centimetrov. Z Dobšinej sú známe žilky s mocnosťou do 2 cm. Chryzotilové vlákna vynikajú dobrou deliteľnosťou, takže možno z neho získať jemné vlákno s priemerom niekoľko tisícin milimetra. Táto vlastnosť, spolu s ostatnými, sa využíva v priemyselnom spracovaní azbestu ako žiaruvzdornej suroviny.

Z ďalších výskytov chryzotilazbestu v serpentinitových horninách je známy výskyt v Jaklovciach (pri Gelnici), v Rudníku a v Kalinove (pri Lučenci).

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972