Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Snášet se jak slída (Ochtinská aragonitová jaskyňa)
zdroj:
Václav Štengl, Snejana Bakardjieva, Jan Šubrt, Vesmír 2004/12
pridané:
13.5.2005

Při mineralogickém výzkumu jeskynních sedimentů v Ochtinské aragonitové jeskyni na Slovensku byly ve významném množství nalezeny velmi drobné šupinky muskovitu uvolněné z okolních fylitů. Jejich velikost a zaoblení ukazují, že se do jeskyně dostávaly společně s povrchovými vodami úzkými cestami podzemních kanálů. Ochtinská jeskyně patří do kategorie skrytého krasu neboli kryptokrasu.

Byla objevena při hornickém průzkumu, jinak nic nenasvědčovalo tomu, že by zde taková dutina nejasné geneze vůbec mohla existovat. Drobné šupinky muskovitu byly v mnoha případech pokryté tenkou vrstvou oxidů železa a někdy také manganu. Na manganové oxidy na povrchu muskovitu byly na některých místech vázány zvýšené obsahy niklu a vzácných zemin, zejména lanthanu (kolem 8 %) a neodymia (až kolem 12 %). Pravděpodobný model vzniku těchto pozoruhodných agregátů je kupodivu podobný jako u výroby syntetických slídových okrů.

Jemnozrnná slída vstupovala po deštích do obrovské zatopené prostory jeskyně. Povrch slídy byl částečně hydratován. Slída pomalu, dny, možná týdny, padala ke dnu. Je možné, že konvekční proudění ji v zatopené prostoře opět vynášelo směrem k hladině. Na jejím aktivním povrchu se srážely hydroxidy manganu a železa. Ztěžklé slídové vločky padaly ke dnu jako zpomalené vánoční sněžení. Roztoky vstupující do jeskyně rovněž obsahují stopové prvky uvolněné z okolních vulkanitů, a tak se na aktivním povrchu zejména manganových oxidů místy srážel nikl, kobalt a vzácné zeminy.

Po tektonickém výzdvihu Slovenského Rudohoří se jeskyně ocitá na „suchu“. Nicméně železité okry – zčásti nachytané na muskovitu, zčásti na vápencové stěně jeskyně – plní další důležitou funkci. Vážou i uvolňují vodu, a tím vytvářejí vhodné, mimořádně stabilní mikroklima, které podporuje růst aragonitu. Výsledkem pak je jakási podzemní mineralogická pokladnice, právem zařazená na seznam UNESCO. V hlubších, zatopených partiích jeskyně však slída sněží dál.

Václav Štengl, Snejana Bakardjieva, Jan Šubrt, Vesmír 2004/12