Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Triasový ríf pri Liptovskej Osade
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané:
10.5.2005

Južne od obce Liptovská Osada na západnom okraji Nízkych Tatier je malý opustený lom vo vrchnotriasových vápencoch. Lomom, ktorý vznikol pri výstavbe štátnej cesty Donovaly - Ružomberok, bol odkrytý geologický jav - ukážka útesových (biohermných, rífových) vápencov. Útvar je dochovanou ukážkou dobre zachovaného fosílneho prestredia druhohorného rífového (koralového) útesu. Tieto sivé organogénne vápence tvoria niekoľko šošovkovitých telies, skladajúcich sa najmä z vápnitých rias druhu Tubiphytes obscurus Maslov a z vápnitých hubiek (Sphinctozoa). Makroskopicky sa javia ako mliečnobiele prierezy v podobe drobných strapcov. Vo vápencoch môžeme nájsť aj ostne ježoviek (Cidaris). tvarom podobné kyjačikom. V nadloží šošoviek sa nachádzajú tmavé lavicovité vápence so skamenelinami lastúrnikov i iných organizmov. Schránky sú vsak zväčša rozlámané.

Ťažobný zásah odkryl vrstvu zvetralín a urobil rez objektom. Navyše tesná blízkosť komunikácie je pozitívnou skutočnosťou pre následné využívanie na exkurzné ciele. Územie bolo za chránený prírodný výtvor vyhlásené v roku 1974 (0,28 ha). Druhová bohatosť nálezov skamenelých zvyškov rozličných živočíchov by však oprávňovala vyhlásiť lokalitu aj za chránené nálezisko. Z druhov na lokalite možno spomenúť (väčšinu z nich možno však určiť len pod mikroskopom):

z vápnitých hubiek (Sphinctozoa): Follicatena cautica Ott, Vesicocaulis reticuliformis Jabl. Cystothalmia bavarica Ott. Uvanella irregularis Ott. Cryptocoelia zitteli' Steinm., Stylothalmia dehmi Ott. Ostne ježoviek patria druhom Cidaris dorsata Braun. Cidaris hausmanni VVissm. Z lastúrnikov (Lamel-libranchiata) sú to napríklad Ornithopecten liptovensis Koch.. Mysidioptera submulticostata Koch., z rameňonožcov (Brachiopoda) Dioristella indistincta (Beyr.), Aulacothyris subaugusta (Múnster), Aulacothyris rúdti (Bittner), Diplospirella wissmanni (Mijnster). Euracatinella contraplecta (Munster). Články ralioviek (Crinoidea) a rad, často ešte ani nie podrobne uréených zástupcov, nezmarovitých (Hydrozoa), korólov (Anthozoa), dierkovcov (Foraminifera). zoária machoviek (Bryozoa). fúzonožlek (rod Balanus) a ďalších, dopĺňa druhové bohatstvo živoéíšnych skamenelín. Flóru reprezentujú najmä riasy (Solenopora a podobne.), stromatolitové štruktúry sinic (cyanofyceí), ktoré si však vyžadujú ešte bližšie spracovanie.

V súčasnosti je lokalita predmetom štúdia a výskumu. ale aj tak je možné tento umelý odkryv v prírodnom výtvore hodnotiť ako jeden z najhodnotnejších vo vrchnom triase (karne), či už z pohradu paleontologického alebo stratigrafického.

Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972