Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Skálie v Klokočove - chránený prírodný výtvor
zdroj: Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané: 20.3.2005

Územie sa nachádza v SV časti obce Klokočov v Moravskosliezskych Beskydách. Geologická stavba územia je veľmi zaujímavá. Vlastné okolie a plochu chráneného objektu tvoria paleogénne sedimenty, jednak charakteru (lovcov s lavičkami pieskovca a cziskovický pieskovec, miestami hrubozrnný, až skoro charakteru zlepenca, patriace sliezskej jednotke flyšového pásma. Na sever od objektu sú typické flyšové usadeniny (rytmické striedanie pieskovcov a ílovcov) kriedového veku, patriace rovnako k sliezskej jednotke. Južne vystupuje raičanská jednotka magurského flyša, so striedanim arkózovitých zlepencov a pieskovcov s ílovcami.

Celé flyšové pásmo je charakteristické miernou modeláciou povrchových tvarov. Selektívnym vyvetrávaním kompaktnejších polôh alebo šošoviek pieskovcov ojedinele vznikajú výraznejšie skalné útvary. Takýmto príkladom je aj CHPV Skálie v Klokočove (1973, 4,29 ha). Osobitosťou tejto lokality je výskyt guľovitej odlučnosti. Jej vznik nie je dosiaľ spoľahlivo vysvetlený. Predpokladá sa, že vznikla bud' mechanicky tým, že podmorskými zosuvnými pohybmi dochádzalo k pohybu sedimentov a nabaľovaniu do guľovitých útvarov (dej podobný nabaľovaniu snehových gúľ na svahoch), alebo vzniknuté tvary sú výsledkom konkrecionálneho tmelenia. Definitívne ustálenie názoru na vznik bude možné až po podrobnejšom štúdiu vnútornej stavby, ale aj charakteru okolitých hornín.

Skalná hradba, aj keď miestne prerušovaná, je dlhá asi 300 metrov, výška najvýraznejších brál dosahuje 15 - 25 metrov. Priemer gule na lokalite Skálie je asi 70 cm.

V širšom okolí Klokočova, v pruhu czieskovických pieskovcov, sú i rfalšie odkryvy tohto typu. Napríklad v lome Kornica (pripravovaný CHPV) je celé zoskupenie mierne sploštených gúľ. Výskyt v Jablunkovskom priesmyku zatiar chránený nie je. CHPV Háje pri Beňadikovej (1977, 0,08 ha) je charakteristický výskytom pelokarbonátových gúľ (resp. elipsoidov) vzniknutých podmorským zosuvom. Iné príklady u nás nepoznáme a jav je zriedkavý i v celosvetových reláciách.

Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972