Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Hajnáčský hradný vrch - chránená prírodná pamiatka
zdroj: Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané: 20.3.2005

Chránený objekt sa nachádza nad obcou Hajnačka v Cerovej vrchovine. Geologicky je územie budované hlavne egerskými (akvitánskymi) sedimentami, hlavne pieskovcami, ílmi, slienitými pieskami a podobne. Sedimenty majú charakter morských sedimentov, prípadne okrajových - brakických. V pliocéne, vo finálnych fázach vulkanizmu boli spomenuté komplexy prerezané čadičovými žilami, ktoré sprevádzali pyroklastiká. Čadičové žily prenikajúce cez pyroklastiká boli podstatne odolnejšie voči zvetrávaniu ako okolité usadené pyroklastické horniny. Pred eróziou sa zachovali iba tie pyroklastiká, ktoré boli chránené "výstužou" čadičových žíl. Takto selektívne zvýraznené čadičové žily podmienili vznik bralnatého, vo vrcholových častiach i bohatšie sformovaného tvaru, ktorý ako kužeľ dominuje nad mierne modelovanou okolitou krajinou.

Kategória ochrany, chránená prírodná pamiatka (1964, 9,58 ha), bola stanovená s ohľadom na významné archeologické nálezy (na objekte stál i hrad, z ktorého sa zachovali iba nepatrné zvyšky), svedčiace o súvise lokality s vývojom spoločnosti. Územie je osobitným a v literatúre často spomínaným objektom krajinotvorného tvaru so zriedkavým bralnatým reliéfom na vulkanitoch.

Oblasť Cerovej vrchoviny má i niektoré d'alšie územia a javy dokladajúce vulkanizmus tejto oblasti. Z najvýznamnejších možno spomenúť CHPV Soví hrad (1964, 2,91 ha) pri obci Surice, kde čadičové žily rovnako uzatvárajú bloky pyroklastík a ochraňujú ich pred eróziou. Objekt je v krajine mimoriadrie výrazný. Zo zvyškov čadičových plošín tejto oblasti možno spomenúť CHPP Pohanský hrad (1964, 67,69 ha) s bralnatým reliéfom po obvode, nepravými jaskyňami (niektoré i po väčšiu časť roka zaľadnené) a suťovými porami, CHPV Ragač (1964, 17,8 ha) so zvyškami exhalačného krátera a podobne.

Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972