Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Dobšinská ľadová jaskyňa
zdroj: Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané: 10.3.2005

Sprístupnená jaskyňa je vytvorená v podzemí vrchu Duča západne od Strate-nej v Slovenskom raji.

Geologické prostredie jaskyne tvoria svetlosivé vápence stredného triasu (wettersteinské vápence), ktoré ležia, tak ako v celom Slovenskom raji, na neprie-pustných spodnotriasových bridliciach. Vlastný jaskynný priestor vznikol korozívnou činnosťou presakujúcej vody a jaskyňa má v základných črtách normálny krasový charakter (novšie objavy významného stratenského systému ukazujú minimálne genetickú súvislosť). Rieka Hnilec svojou erozívnou činnosťou, často za pomoci unášaných okruhliakov patriacich až ku komplexom Kráľovej hole, premodelovala podzemné priestory a čiastočne utvorila priaznivé predpoklady pre prepadávanie povál a skalné rútenia. Tieto deje utvorili i vlastný priestor jaskyne s osobitným mikroklimatickým režimom.

Dobšinská ľadová jaskyňa patrí k tzv. staticko-dynamickým jaskyniam. Vchod do jaskyne je pomerne vysoko (970 m). Jaskyňa má vrecovitý charakter pri hĺbke 80 m. Táto skutočnosť podmieňuje osobitnú cirkuláciu vzduchu. Vzimnom období vniká studený vzduch z povrchu do podzemia a ako ťažší vytláéa ľahší teplejší vzduch a zároveň ochladzuje steny jaskyne. V zimnom období klesá teplota až na mínus 5 °C. Oteplenie nastáva iba v letnom období, keď priestormi medzi prepadliskom Duča a vchodom do jaskyne prúdi teplejší vzduch. Tak nastáva čiastočná cirkulácia vzduchu, a preto nemožno hovoriť o éistom statickom type jaskyne, ale o type staticko-dynamickom. Najoptimál-nejšie podmienky pre tvorbu ľadovej výzdoby sú v jarnom období, keď povrchové vody prechádzajú puklinami a v priestoroch namrzajú v podobe rozmanitých útvarov. Miestami sa vplyvom sublimácie utvára i povlak inoväte, čo dodáva podzemným priestorom osobité čaro.

Existencia ľadovej výzdoby v podzemných priestoroch patrí medzi zriedkavé osobitnosti prírody, lebo si vyžaduje osobitné prírodné podmienky. Chránený prírodný výtvor Dobšinská ľadová jaskyňa je situovaný v mimoriadne hodnotnom prírodnom území ŠPR Dolina Stratená ľadová jaskyňa (1964, 673,20 ha), kde popri tomto unikáte je rad ďalších hodnotných javov anorganickej a organickej prírody. Samostatnou ochranou v rámci CHPV sa má zdôrazniť špecifikum ochrany podmienok ľadovej výzdoby najväčšej československej ľadovej jaskyne.

Okrem tejto jaskyne je ľadová výzdoba známa i z iných jaskýň, aj keď v menšom rozsahu. Takou je Demänovská ľadová jaskyňa (Dračia), patriaca do CHPV Demänovské jaskyne (pozri 111/12), Silická ľadnica v CHKO Slovenský kras (pozri 1/4) a niektoré príklady sezónnej ľadovej výplne na Dreveníku (pozri 11/9) i Pohanskom hrade (CHPP, 1964, 67,69 ha).

Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972