Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Štangarígel (Štiavnické vrchy) - ukážka jedinečnej päťbokej stĺpovitej odlučnosti andezitov
zdroj: Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané: 6.3.2005

Chránené územie sa nachádza J od Žibritova na pravom svahu Bebravskej doliny v Štiavnických vrchoch.

Geologickým prostredím okolia sú sopečné produkty tvorené jednak lávovými príkrovmi pyroxenických andezitov a polohami andezitových aglomerátov. Ako erózne zvyšky pevného pyroxenického andezitu, tmavého vzhľadu a rovnomerne zrnitého, ležiaceho na mohutných polohách aglomerátov (sopečných zlepencov) ostalo zachovaných len niekoľko skalných odkryvov. Najvýznamnejším je lokalita Štangarígel, ktorého osobitosťou je pravidelná, päťboká, stlpovitá odluénosť. Udivujúca je pravidelnosť stavby hranolov s priemerom 100 až 110 cm, výška stĺpov, zreteľná podľa zapadania do sute, asi 6 m (na okrajoch vplyvom deštrukcie nižšia). Celkový počet stlpov je okolo 20. Na oboch stranách stíporadia sú mohutné sute tvorené blokmi zrútenými zo stĺpov, ktoré tak zároveň plnia funkciu stabilizátora stĺporadia voči procesom deštrukcie. Charakter odlučnosti je dôsledkom kombinácie puklín podmieňujúcich doskovitú odlučnosť a druhotne systémom kolmých puklín, podmieňujúcich stlpovitý rozpad andezitov.

Predmetom ochrany je unikátny príklad mohutnej a pravidelnej päťbokej odlučnosti andezitu, ktorý nemá v Západných Karpatoch obdobu. Za chránený prírodný výtvor bol vyhlásený v roku 1975 (0,69 ha). Významná je aj skutočnosť, že prvým navrhovateľom bol Andrej Kmeť. Text jeho návrhu bol uverejnený v roku 1900 a predstavuje prvý dochovaný odborný návrh na ochranu vyslovne geologického objektu na Slovensku. Potrebu ochrany uzavrel touto prekrásnou vetou: ,,Poznávajme kraje svoje a poznáme samých seba. Nepohŕdajme krajom svojím, aby sme nepohrdli samými sebou. Nám je povinnosť upozorňovať cudzincov na krásy naše, nie čakať, kým upozornia nás cudzinci na ne."

Podobné, avšak charakterom i rozsahom čiastočne odlišné sú príklady stĺpovitej odluénosti na Sixovej stráni pri Krupine, ktoré boli odkryté pri niekdajšej ťažbe kameňa. Sú menšie, oddelené vrstvami zvetraliny a pri vrchole zahákované. Ukážky stĺpovitej odlučnosti v lome Ficberg nad mestom Krupina boli tiež podstatne tenšie a už dávno zmizli pri ťažbe kameňa.


Štangarígel

Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972