Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Špania Dolina - chalkopyrit a tetraedrit
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané
14.7.2007

Na medenorudnom ložisku Špania Dolina sa meď získavala hlavne z chalkopyritu a tetraedritu (niekedy striebronosného), ktoré tvorili primárnu zónu zrudnenia ložiska.


Tetraedrit zo Španej Doliny

Zrudnenie sa koncentruje do častí budovaných pieskovcami a zlepencami. Textúra rúd je masívna, brekciovitá, kokardovitá a typicky prúžkovaná v sideritových šošovkách (y kryštaliniku), závalková a impregnačná (vo verukáne). Na ložisku sa prieskumom overilo niekoľko rudných formácií, napríklad sideritová s kremeňom, chalkopyritom a barytom rozličných generácií, ďalej rudná formácia medených rúd v perme, baryt-siderit-sulfidická a chalkopyrit-kremeň-anke-ritová.

Najčastejší rudný minerál ložiska - chalkopyrit je sulfidom medi CuFeS;. Pomenovanie má gréckeho pôvodu (,,chalkos" - meď a ,,pyr" - oheň). Teoreticky obsahuje 34,5 % Cu, 30,52 % Fe a 34,92 % S. Obvyklé prímesi sú Ag, Au, Te, Se, Tl a iné. Kryštalizuje v tetragonálnej sústave. Vzhľad kryštálov je pseudotetraedrický alebo pseudookaedrický. Hojné sú dvojčatné zrasty. Obyčajne tvorí zrnité masy alebo zrná. Obvykle je zlatožltý. Tvrdosť má 3-4 (nižšiu ako pyrit). Vryp zelenkavo čierny.

Najčastejším sprievodným minerálom chalkopyritu a druhým hlavným minerálom medi je tetraedrit. Patrí do skupiny tetraedritu, v ktorej je jedným z okrajových členov izomorfného radu minerálov (druhý okrajový člen je tennantit). Tetraedrit je sulfosoľ medi. Kryštalizuje v kubickej sústave. Pomenovanie dostal podľa tvaru kryštálov, ktoré majú prevažne tvar tetraedra. V kryštalickej forme sa vyskytuje v dutinách rúd. Častejšie tvorí celistvé alebo zrnité masy, vtrúsené zrná v rudách a horninách. Farba je oceľovosivá až železnočierna. Lom lastúrnatý, nerovný, trieskovitý. Vryp oceľovosivý až železnočierny. K jeho určovacím znakom, okrem charakteristického tvaru kryštálov a ,,pílenia" pri vrype, patrí matný odtieň farby na lome a výrazná krehkosť. Tetraedrit môže obsahovať značné množstvo rozličných izomorfných prímesi, napríklad Ag, Hg, Zn, Ni. Podľa ich obsahu rozoznávame niekoľko odrôd tetraedritu. Ag - odroda sa nazýva freibergit, Hg odroda schwazit - hojne sa vyskytujúca v Rudňanoch.

Za vzácne minerály ložiska možno považovať hlavne minerály zóny supergénnej premeny, významné pre mineralógiu Slovenska. ako napr. euchroit, pseudomalachit, malachit, azurit, langit, devillín. Ako ojedinelé minerály boli odtiaľto popísané aragonit a celestín.

Geneticky najpríbuznejším špaňodolinskému ložisku je ložisko v neďalekej Ľubietovej. Rudy sa nachádzajú tiež hlavne v arkózovo-zlepencovom súvrství. Vyskytujú sa aj v Štiavnicko-hodrušskom rudnom obvode a na početných ložiskách Slovenského rudohoria (napr. Rožňava, Dobšiná, Rudňany, Slovinky, Nižná Slaná a pod.).

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972