Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Donovaly - Jelenec
zdroj: www.mineral.cz
pridané:
8.7.2006

Prístup: Autobusovou dopravou z Banskej Bystrice, smer Ružomberok

Geologická charakteristika: Pred sedlom Donovaly sa cesta zarezáva do dolomitov, miestami aj do vápencov triasu križňanského príkrovu. Ide o príkrov, pretože starší útvar - trias leží na jure a spodnej kriede obalovej donovalskej série (odkryvy pod nami pri starej ceste, pri Hanesoch, Jergaloch). Zárezy z tektonicky drvených dolomitov vystrieda zárez z čerených bridlíc vrchného triasu - keupru, zväčša chránený proti zosúvaniu kamennou výstelkou.

Prechádzame popri malej priehrade Motyčky, ktorá je jednou z prvých na Slovensku. Jej dno je vybetónované, lebo bola postavená na pórovitých travertínoch, ktoré tu vystielajú celé údolie.


Donovaly. Foto: rs

Pri Jelenci (ako vidieť aj na obrázku) nad jurou a spodnou kriedou križňanského príkrovu sa znovu objavuje mohutné lavicovité súvrstvie triasových vápencov a dolomitov. Je to teda ďalší druhohorný sled - chočský príkrov.

Využiteľnosť pri environmentálnej výchove: Pri pohľade z cesty na Buly vidieť v panoráme Zvolena (1402,5 m) mohutný kryhový zosuv. Na strmom svahu je celá séria nerovností - kopčekov tvorených kryhami odtrhnutých súvrství, skĺznutých na rôznu vzdialenosť od odtrhovej plochy pri hrebeni s hlbokými rozsadlinami. Tie vznikali účinkom mrazu v chladných obdobiach štvrtohôr. Aj keď zosuv je v súčasnosti stabilizovaný (aj vďaka trávnatému a lesnému pokryvu), extrémne zrážky môžu oživiť zosuvné pohyby. Toto je potrebné mať na zreteli pri výstavbe, narušovaní vegetačného krytu a podobných aktivitách. Podcenenie tohoto nebezpečia môže mať katastrofálne následky. Existencia zosuvov je aj v iných priestoroch okolia Banskej Bystrice. Hojné sú napr. na rozhraní Zvolenskej kotliny a Kremnických vrchov.

mineral.cz