Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Rumelka - Rudňany
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané:
1.7.2006

Rumelka na ložisku Rudňany tvorí len časť ortuťovej mineralizácie. Druhú časť tvorí ortuťový tetraedrit — schwazit. Obidva minerály sa nachádzajú v žilnej výplni obvykle spolu s ortuťou vo forme zrniek, impregnácii, žiliek a závalkov. Ortuť sa na ložisku vyrábala len ako vedľajší produkt pri spracúvaní rudy z ložiska. V roku 1964 sa výroba ortuti zo staršej ortuťovne zastavila vzhľadom na zmenu úpravy rudnianskej rudy v novom závode. Podľa tejto schémy úpravy predchádzajú sulfidy ortuti do komplexného koncentrátu. Ortuť sa získava z tohto koncentrátu v novovybudovanej ortuťovni.


Rumelka, siderit, tetraedrit - Rudňany

Rumelka je najvýznamnejším minerálom ortuti. Synonymum je cinabarit. Je to sírnik ortuti HgS. Teoreticky obsahuje 86,2 % Hg a 13,8 % S. Často obsahuje prímesi Sb, As, Se, ale aj Pb, ktoré obyčajne nedosahujú vysoké hodnoty. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Utvára drobné kryštálky — tabuľky alebo klence, často zdvojčatené. Dokonale vyvinuté kryštály sú pomerne zriedkavé. Najčastejšie sa vyskytuje v podobe zemitých povlakov, žiliek, impregnácii, žilníkov a pod. Farba je typicky červená, v odtieňoch od svetločervenej po tmavočervenú. Vryp je jasnočervený, lesk diamantový.

Je polopriezračná, nízkej tvrdosti 2—2,5. Za hypergénnych podmienok je stála, a preto ju nachádzame v rozsypoch (náplavoch). Táto vlastnosť veľmi pomáha pri vyhľadávaní ložísk ortuti podľa aureol mechanického rozptylu. V paragenéze s rumelkou obvykle vystupuje rýdza ortuť, pyrit, markazit, realgár, antimonit a z nerudných minerálov kremeň, baryt, chalcedón a opál. Vzniká len z nízko temperatúrnych hydrotermálnych roztokov. Môže vznikať aj druhotne pri oxidácii tetraedritu (schwazitu), ako napríklad na už spomínanom ložisku Rudňany (Poráč).

Na Slovensku sa rumelka nachádza v dvoch formáciách — v staršej v Slovenskom rudohorí (napríklad ložisko Gelnica (Zenderling), Nižná Slaná, Rudňany) a mladšej neovulkanickej formácii (ložisko Banská Štiavnica — Hodruša, Malachov (pri Banskej Bystrici), Merník (pri Vranove) a pod.

Z mineralogických nálezov sú vzácne hlavne kryštalicky obmedzené jedince. Pekné mineralogické nálezy rumelky sa nachádzajú hlavne v hlbších obzoroch rudnianskeho ložiska, kde sa okrem prevládajúcich krvavočervených zŕn a vzácnejších žiliek našli dokonalé 1—4 mm veľké izometrické kryštáliky rumelky, neobyčajne bohaté na kryštalické tvary, hlavne romboédre.

Mineralogicky cenné sú však aj väčšie zhluky a nahromadeniny rýdzej ortuti, často spolu s kryštálkami rumelky a inými minerálmi.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972