Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Poniky - Farbište
zdroj: www.mujweb.cz/www/stiavnica
pridané:
20.5.2006

Obec 12 km na VJV od Banskej Bystrice, okr.Banská Bystrica Ložisko Farbište, predstavujúce najväčší výskyt Cu-zrudnenia v oblasti Poník, sa nachádza 450 m na JJZ od kóty Farbište, asi 300 m na Z od kóty 647m (Dúbravka), na V od osady Ponická Lehôtka.


Tirolit z Farbišťa. Foto: R. Sabucha

História ložiska

Ložisko bolo už v minulosti, v druhej polovine 18.storočia, otvorené štôlňou v oxidačnej zóne. Jeho východy, badateľné v eróznych ryhách, sú veľmi bohaté na sekundárne Cu-minerály. Ložisko bolo pri novšom prieskume r.1959 otvorené v primárnej zóne (spodná štôlňa) a sledované vrtmi.

Geológia ložiska

Geologická stavba širšieho okolia ložiska je charakterizovaná tektonickou superpozíciou chočskej a krížňanskej série mezozoika s denudačnými zvyškami vzššej tektonickej jednotky série Drienka. Ložisko je vyvinuté v kampilských vulkanitoch, v telese verfénskych porfýrov a porfyritov, predtým označovaných ako melafýry.

Ložiskové pomery

Ložisko žilného a impregnačného typu je viazané na poruchovú zónu JZ-SV smeru, súhlasnú s priebehom telesa eruptív. Má charakter 2-6 m mocného impregnačného pásma. Na ložisku je v dôsledku silného tektonického porušenia intenzívne vyvinutá oxidačná a cementačná zóna, siahajúca do hĺbky asi 50 m. ložisko je hydrotermálne.

Mineralógia ložiska

Minerály popísané na ložisku: baryt, bornit, covellin, galenit, hematit, chalkopyrit, chalkozín, kalcit, kremeň, pyrit, tennantit, tetraedrit, azurit, erytrín, euchroit, chalkofylit, chalkozín, chryzokol, limonit, malachit, pseudomalachit, tenorit, tirolit.

mujweb.cz/www/stiavnica