Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Horná Orava - chránená krajinná oblasť
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané
4.3.2006

Územie CHKO zaberá severnú časť oravskej časti Slovenských Beskýd a časti Oravskej Magury a Oravskej) kotliny.

Celé územie je budované súvrstviami flyšového pásma, iba časť patriaca Oravskej kotline je vyplnená neogénnymi ílmi so šošovkami pieskov a slojkami lignitu. Flyšové pásmo na Z tvoria magurská a račanská jednotka a na V bystrická jednotka.


Orava

Charakter pohoria ovplyvňuje odolnosť hornín. Masívne chrbáty, zodpovedajúce antiklinálam, sú budované v prevažnej miere polohami pieskovcov a depresie. zodpovedajúce synklinálam, sú tvorené v prevažnej miere ílovcami, ílovitými bridlicami striedajúcimi sa s polohami pieskovcov.

Najvyššie body územia Babia hora (1725 m) a Piľsko (1557 m), dodávajú pohoriu ráz mohutnosti a zaraďujú ho ako najvyššie pohorie flyšového pásma u nás. Vrchol Babej hory, najmä z poľskej strany, je výrazne glaciálne modelovaný. Hojné sú aj periglaciálne javy, uplatňujúce sa najmä na slovenskej strane.

CHKO Horná Orava (1979, 70 332,5 ha), priamo nadväzuje na Babiogorski Park Narodowy v Poľsku (1954, 1703,70 ha). Z geologického hľadiska hodno spomenúť niektoré charakteristické črty vyplývajúce z flyšového podkladu. Je to najmä už spomínaná glaciálna modelácia vrcholu Babej hory, nálezy hiero-glyfov na vrstevných plochách pieskovcov, jódo-brómový minerálny prameň na Slanej vode pri Oravskej Polhore, viazaný na naftové soľanky i morfologické depresie na úpätiach svahov vyplnené rašeliniskami. Osobitnými typmi morfologických tvarov antropického charakteru sú oba umelé ostrovy na Oravskej priehrade CHPP Slanický ostrov (1973, 3,45 ha) a CHPV Vtáčí ostrov (1973, 1,56 ha). pôvodne dve návršia spojené plytkým sedlom nad zatopenou obcou Slanica. Dnes sú významnými krajinnými prvkami.

Z pripravovaných krajinných oblasti ležiacich vo flyšovom pásme možno spomenúť CHKO Východné Karpaty, zaberajúcu priestor od Dukly po hranice so ZSSR a pripravovanú CHKO Beskydy - Javorníky, ktorá poskytne ochranu významnému európskemu rozvodiu a bude nadväzovať na CHKO Beskydy v ČSR (1973, 1160km2). Svojimi významnými geologickými lokalitami guľovitej odlučnosti pieskovcov v okolí Klokočova, naftovymi prejavmi pri Korni i radom menších chránených plôch s charakteristickými znakmi flyšového pásma iste prispeje k ochrane a popularizácii tohoto územia. Na územie čiastočne zasahuje i bradlové pásmo s významným geologickým profilom kysuckej série bradlového pásma pri Rudinke. Podobne na území flyšového i bradlového pásma je CHKO Biele Karpaty. kde však krajinársky i geologicky dominuje bradlové pásmo s významnými lokalitami Vršatecké bradlá, Lednické bradlo, Mikušovské bradlo a ďalšie.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972