Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Priechod
zdroj: Geologická stavba a ložiská nerastných surovín okolia Banskej Bystrice, Exkurzný sprievodca
pridané:
2.3.2005

Prístup: Paleontologické nálezisko Priechodská Píla je prístupné štátnou cestou Banská Bystrica - Selce - Baláže. Za obcou Priechod, 2 km sz., je lokalita Stará píla. Okolie pravobrežného prítoku Ľupčice i protiľahlá strana, súbežná s komunikáciou do Podkoníc (odbočka zo štátnej cesty východným smerom - vpravo).

Geologická charakteristika: Geologická stavba navštívenej lokality je tvorená súvrstviami centrálno-karpatského paleogénu (eocén) v dotyku s mezozoickými komplexami (z hornín ich tvoria najmä dolomity, vápence, tmavé bridlice i sľudnaté pieskovce iba slabo vápnité, stredno až vrchno triasového veku). Lokalita je pozoruhodná výskytom vápencov preplnených paleogénnymi skamenelinami - numulitmi (prvoky zo skupiny dierkavcov budujúce rôzne veľké diskovité schránky (až do 2 cm) nazývané tiež ”peniažkovce”). Niekedy ich množstvo v hornine je také veľké, že ich možno považovať za horninotvornú súčasť. Numulitové vápence sú v paleogéne Západných Karpát veľmi časté (hlavne v Liptove), na Pohroní sú však zriedkavé.

Ich výskyt pri Priechode dokumentuje prepojenie s liptovským paleogénom ako jednotnej sedimentačnej oblasti, pričom horské pásmo Nízkych Tatier v tomto období nejestvovalo. Numulitové vápence sa usadzovali v plytkom presvetlenom mori spolu s ustricovými pieskovcami (hrubostenné schránky ustríc rodu Ostrea o hmotnosti aj viac ako kilogram boli nájdené v pieskovni pri Priechodskej Píle). Postupné zasutenie a zarastanie priestoru znemožňuje nálezy takéhoto typu. Vo vápnitých pieskovcoch boli opísané i ulitníky (napr. Tympanotonus calcaratus) so stredne veľkými, vežičkovitými schránkami, pokrytými špirálovými rebrami a hrboľkami. Paleogénne (eocénne) sedimenty boli odkryté aj v starej opustenej tehelni v obci Priechod, kde obsahujú aj drobné sloje hnedého lignitového uhlia. V Priechode sú lomom odkryté aj strednotriasové vápence chočskej jednotky, kde sú z nich popisované kryštály kalcitu.

Využiteľnosť pri environmentálnej výchove: Zákon o ochrane prírody a krajiny (1994) predpokladá i druhovú ochranu skamenelín (zatiaľ ešte vyhláška nie je v platnosti). Je potrebné si uvedomiť, že procesy fosilizácie premenia na skamenelinu iba veľmi malú časť živej hmoty resp. len schránky niekdajších živočíchov. Preto aj pri odbere je potrebné nadobudnúť zručnosť a pri určovaní sa kontaktovať s odborníkmi. Niekedy i zdanlivo bežná vec (pre laika) môže priniesť prekvapujúce výsledky. Napr. popísanie nového druhu. Aj v pripravovanej skladbe vyhlášky sa práve takýmto nálezom prikladá veľký odborný (vedecký) i ochranársky význam.

Geologická stavba a ložiská nerastných surovín okolia Banskej Bystrice, Exkurzný sprievodca