Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Starý hrad – Malá Fatra
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané
26.2.2006

Územie leží JV od Strečna v Malej Fatre. Geologicky územie tvoria hlavne granitoidné horniny kryštalického jadra Malej Fatry. Petrograficky sú to prevažne biotitické granodiority až kremité diority. Preniknuté sú žilami jednak jemnozrnných aplitov. ako aj hrubozrnných pegmatitov. V profile hrebeňa sa nachádzajú aj uzatvoreniny migmatitov. Len v okrajovej časti Domašínskeho meandra vystupujú sedimenty obalovej, malo-fatranskej série predstavované spodnotriasovými kremencami.


Meander Váhu

Po geomorfologickej stránke je územie štátnej prírodnej rezervácie Starý hrad s nadväzným územím Domašínskeho meandra mimoriadne významné. Rieka Váh sa hlboko zarezala do kryštalického jadra postupne sa dvíhajúceho pohoria na úseku dlhom 7 km. Okolité svahy majú strmý sklon (30—45°) a sú rozčlenené ostrými dolinkami na strmé skalné rebrá. Dná rýh sú vyplnené množstvom sute. V kaňone boli známe skaly Margita a Besná, hlboko spojené s dejinami pltníctva na Váhu a opradené mnohými povesťami a historkami.

Štátna prírodná rezervácia Starý hrad (1967, 40,01 ha) je okrajom jedného z najtypickejších príkladov zahĺbeného meandra v Západných Karpatoch, na rozhraní skupiny krivánskej a lúčanskej v pohorí Malá Fatra. Charakter územia dotvárajú romantické zrúcaniny stredovekého strážneho hradu. Nadväzná časť územia, Domašínsky meander, bol vyhlásený ako chránený prírodný výtvor (1978.80.37ha).

Územie je svojim podložím a vývojom celkom osobité medzi chránenými územiami Slovenska. Väčšina chránených území na žulovom podklade je v horskom pásme, Napríklad NPR Jánošíkova kolkáreň (1964, 46.81 ha) vo Veľkej Fatre, ktorá je však morfologicky veľmi fádna, §PR Ďumbier, ktorý je modelovaný glaciálnymi procesmi, rovnako ako časti všetkých chránených území v TANAPe a podobne.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972