Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Choč - národná prírodná rezervácia
zdroj: Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané
16.2.2006

Na ochranu navrhnutá štátna prírodná rezervácia Choč je súčasťou Chočských vrchov. Do rezervácie sú zahrnuté komplexy vrcholov Veľký Choč (1611 m), Malý Choč (1464 m), Zadný Choč (1279 m), Predný Choč (1248 m), Sokol (1134 m) a Soliská (1106 m).


Choč

Územie je budované chočským príkrovom, ktorého meno bolo stanovené práve podľa tejto klasickej lokality. Chočský príkrov je tu zachovaný len v úzkom stratigrafickom rozsahu stredný — vrchný trias) a vo forme trosiek v nadloží mladších členov križnianskej jednotky (príkrovu). Z križnianskeho prťkrovu v ŠPR vystupujú len jej najvrchnejšie členy dogger — malm a spodná krieda, zastúpená radiolaritovými vápencami a slienitými vápencami až slieňmi. Chočský príkrov budujú hlavne dolomity vystupujúce v dvoch pozíciách. gutensteinské a reiflingské vápence.

Morfologické tvary na horninách križnianskeho príkrovu sú charakterizované hlbokými, otvorenými a vcelku mierne modelovanými dolinami. S nimi ostro kontrastujú skalné formy dolomitových a vápencových vrcholov — trosiek chočského príkrovu s charakteristickým bralnatým reliéfom (skalné steny, skalné stupne a pod.). Prevažná časť dolomitov je prestúpená drobnými puklinami výrazne podmieňujúcimi rozpad horniny a vytváranie ostrých vežovitých tvarov. Morfologicky sa prejavujú aj gutensteinské vápence, pre ktoré sú charakteristické stupňovité skalné steny a na niektorých miestach i menšie tiesňavy. V týchto vápencoch sú zreteľné aj krasové formy, či už vo forme škrapov (napríklad na Poľanách) alebo polokrasových dier. Navrhnutá NPR Choč predstavuje popri mimoriadne významných biologických hodnotách i územie významné z hradiska geológie. Územie je klasickou ukážkou príkrovovej pozície trosiek chočského príkrovu na križnianskom príkrove. Ostrý kontrast morfológie spôsobil, že vrcholy sú významnými krajinnými dominantami.

Z početných chránených území, z ktorých prevažnú časť územia buduje Chočský príkrov, možno spomenúť najmä ŠPR Rozsutce (1967, 763,85 ha), ktoré sú asi najkrajsou ukážkou príkrovovej pozície chočského príkrovu na križnianskom u nás vôbec, ŠPR Tiesňavy—Boboty—Sokolie (pozri 11/11), kde riečka Vrátňanka epigeneticky prerezala masív na dve éastl a utvorila geo logický profil príkrovom až po usadeniny paleogénu (karbonatické zlepence), ŠPR Kľak (1967, 85,71 ha) v Lúčanskej Malej Fatre s výraznou krajinnou domi nantnosťou charakteristického zubovitého vrcholu, §PR čierny Kameň (1964, 34,40 ha) vo Veľkej Fatre, s početnými ukážkami rozpadu hrebeňa a rad ďalších.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972