Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Kráľova hoľa – Nízke Tatry
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané
18.1.2006

Javy s ukážkami doskovitého rozpadu rúl sú lokalizované po obvode vrcholu Kráľova hoľa (1948 m) v Nízkych Tatrách. Po geologickej stránke patri k veporskému pásmu Nízkych Tatier. Širšie okolie tvoria granitoidné horniny ako porfyrické biotitické granodiority, migmatity, mikrogranity i kryštalické bridlice. Celý komplex postihli intenzívne premeny ktoré sa prejavujú vo forme striedania polôh s rozličným stupňom zbridličnatenia a rekryštalizácie pôvodných hornín.


Doskovitý rozpad metamorfitov

Po geomorfologickej stránke sú zreteľné dva základné typy reliéfu — hôrny a rázsochovitý. Hladko modelovaný hôrny reliéf je zachovaným zvyškom najstaršieho reliéfu v Nízkych Tatrách, premodelovaným doznievajúcimi periglaciálnymi procesmi. Periglaciálne procesy premodelovali na viacerých miestach odkryvy lavicovite až bridličnate zvetrávajúcich metamorfitov charakteru ortorúl, rozličného stupňa zbridličnatenia.

Takýmito príkladmi sú napriklad Jánošíkov stôl a Martalúzka, pri ktorej estetickú účinnosť skalných útvarov dotvára kaskádovitý prietok rieky Hnilec, prameniacej nad objektom, pod vrcholom Kráľovej hole. Ďalšou pozoruhodnosťou sú severné svahy, sčasti modelované veľkými horskými ľadovcami a kotol vyplnený netriedeným balvanitým materiálom. Tento charakter má nízkotatranský hrebeň aj západným smerom, až po severné úpätie Orlovej (1644 m). Na viacerých vrcholoch masívu možno sledovať mrazové trhliny vyplnené detritom. V sedlách a na miernych stráňach sa utvorili tufury.

Morfologicky pestré tvary vrchola i jeho svahov, charakteristické ukážky doskovitého rozpadu metamorfovaných hornín vrcholu Kráľovej hole, na plocho modelovanom vrchole, sú mimoriadne zriedkavou ukážkou tvarov tohto typu na Slovensku. Zatiaľ sa neurobilo bližšie spracovanie a vytypovanie reprezentatívnych plôch na ochranu. Tvarová bohatosť a rozsah nemá v ďalších pohoriach Slovenska budovaných metamorfovanými horninami, obdobu. V Českej republike možno typove obdobné tvary nájsť v štátnej prírodnej rezervácii Petrovy kameny v Jeseníkoch (1955, 19,10 ha), tvorenej fylitmi.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972