Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Šútovský vodopád - Tesné - chránený prírodný výtvor
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané:
12.1.2006

Územie leží severne od obce Šútovo v CHKO Malá Fatra. Geologická stavba sa výrazne uplatnila pri vzniku týchto tvarov. Leží tu hranica medzi kryštalickým jadrom Malej Fatry, predstavovaným biotitickým až dvojsľudným granitom až granodioritom a mezozoickou obalovou jednotkou budovanou spodnotriasovými kremitými pieskovcami až kremencami s vložkami bridlíc a strednotriasovými tmavými vápencami gutensteinského typu spolu s lavicovitými dolomitmi.

Geomorfologicky územiu dominujú dva základné fenomény. Jednak je to typ nečnej erózie na kryštaliniku, kde tok v snahe prekonať značný výškový rozdiel, prudko prepadáva cez skalnú hranu, pričom spádová krivka sa dostáva v ďalšom úseku do viac menej rovnovážneho stavu. Rozdiel medzi hornou a dolnou hranou vodopádu je asi 20 m. Tok je pomerne vodnatý, čo zvyšuje estetický dojem z mohutnosti javu.


Šútovský vodopád

Ďalej je to typ riečnej erózie vo vápencoch a dolomitoch triasu, kde sa utvoril úsek s bohatými bralnatými tvarmi, skalnými prahmi a stupňovitými vodopádmi. Vytváranie kaňonu i vodopádu sa kladie do obdobia z konca treťohôr. Osobitosťou tohoto územia je práve spoločný výskyt týchto typove odlišných javov, na rozdielnom geologickom podloží.

Územie bolo vyhlásené za chránený prírodný výtvor roku 1967 (89,51 ha). Samotný Šútovský vodopád patrí medzi najväčšie ukážky vodopádov na Slovensku. Väčšie vodopády možno nájsť snáď len v TANAPe, kde vznikli na základe glaciálnej modelácie územia. Z najvýznamnejších možno spomenúť Obrovský vodopád (60 metrov), Skok, Vajanského vodopád, Hviezdoslavov, Český a najväčší vodopád Kmeťov v doline Nefcerky, ktorý svojou výškou 80 metrov je najväčším vodopádom ČSSR. V iných častiach Slovenska sú chránené alebo na ochranu navrhované i ďalšie vodopády ako: Starohutský vodopád (1977, 4,24 ha) pri Novej Bani na andezitoch, Brankovský vodopád pri Ružomberku v Nízkych Tatrách (pripravovaný CHPV) a rad vodopádov uvádzaných pri popisoch rezervácií Kvačianska dolina, Súľovské skaly (pozri 11/10), i pri CHPV Lúčanský vodopád a inde.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972