Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Torbernit
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané
4.9.2005

Minerál bol pomenovaný na počesť švédskeho chemika Torberna Bergmana. Synonymom je názov medená uránová sľuda. Kryštalizuje v tetragonálnej (štvorcovej) sústave a patrí do uranitového radu (rad uránových sľúd). Je pomerne nestály, stratou vody sa mení na metatorbernit (v štrutktúre má viazaných 8 molekúl H20). Vytvára prevažne lupenité až práškovité agregáty smaragdovozelenej farby. Iba zriedka tenké tabuľky. Vzniká v oxidačnej zóne rúd uránu.


Torbernit - Vikartovský chrbát

V oxidačnej zóne uránových ložisk vznikajú aj ďalšie minerály: uránová čerň, autunit, ťujamunit, ale aj ďalšie fosfáty, arzenáty a vanadáty. Mnohé z nich vynikajú intenzívnym zafarbením (napr. žltý autunit, kanárikovožltý ťujamunit, zelený torbenit a pod.).

Najznámejšim uránovým mmerálom je smolinec. Jeho názov, odvodený od farby a jeho vzhľadu, bol prevzatý od starých baníkov v Jáchymove. Vtedy ho ako nepotrebnú hlušinu vyhadzovali na banské haldy. Po roku 1787, keď nemecký chemik M. Klaproth objavil v ňom urán, bol nazvaný uraninom, neskôr uraninitom. Z ťažobného hľadiska je najdôležitejším uránovym minerálom. Chemicky je kysličníkom uránu UO. Kryštalizuje v kubickej sústave. Najčastejšie vytvára zrnité masy, kvapľové a obličkové agregáty i tenké čierne žilky. Len zriedka sa nachádzajú kryštáliky. Farba smolinca je smolnočierna. Má smolný alebo polokovový lesk a nerovný lom. Je silne rádioaktívny. Jeho práškovitá a zemitá odroda vznikajúca v hypergénnom prostredí, nazýva sa uránová čerň. Veľké priemyselné koncentrácie smolinca sa nachádzaiú najmä v hydrotermálnych ložiskách. Z československých ložísk je to hlavne Jáchymov a Příbram. V sedimentárnych ložiskách, napr. v zlepencoch (na Slovensku permských) a pieskovcoch sú zásoby chudobných uránových rúd, hlavne uránovej černe. Takéhoto typu sú aj náleziská z okolia Novoveskej Huty, Považského Inovca, Slovenského rudohoria a Nizkych Tatier.

Urán je kovom moderného veku. Priniesol človeku nové druhy palív poháňajúcich atómové elektrárne, ale priniesol aj nové problémy s likvidáciou rádioaktívnych odpadov. Bol východiskovou surovinou pre paliva rakiet, ktoré pomohli človeku prekonať zemskú priťažlivosť, kráčať po mesačnom povrchu a otvárať perspektívu dobývania vesmíru, ale bol a| východiskovou surovinou pre atómové zbrane.

Mineraloglcky majú smolince dosť nevýrazný tvar ľadvinovitých kôr a žiliek, prípadne i povlakov uránovej černe. Ich schopnosť pôsobiť žiarením na fotografickú dosku, ale aj na niektoré nerasty (napríklad fluorit) a samozrejme aj na živé tvory, núti k opatrnosti a znižuje záujem o uchovávanie vačších vzoriek v zbierkach. Hľadané pre krásne farby sú hlavne sekundárne minerály uránu.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972