Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Kermezit
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané
11.8.2005

Minerál skupiny valentinitu a senarmontitu. Synonymom je pyrostibnit a v minulosti používaný názov pyrantimonit. Názov je perzského pôvodu a znamená malinový.


Kermezit - Pezinok

Je trojklonným minerálom. Kryštály má predĺžené pozdlž osi b. Ihličkovité až vláskovité kryštáliky vytvárajú radiálne lúčovité agregáty. Tvrdosť je 1-2. Ihličky sú ohybné. Farbu má višňovočervenú. Vryp je hnedočervenej farby, po rozotretí oranžovožltý. Má diamantový lesk a je len slabo priesvitný. Vyskytuje sa v oxidačnej zóne antimonitových rúd. Kermezit vzniká pri počiatočnej a neúplnej oxidácii antimonitu. V paragenéze spolu s ním niekedy vystupuje senarmontit, valentinit a iné minerály premeny antimonitu. Vetraním sa mení na antimónové okry. K

ermezit je známy z viacerých ložísk antimonitu na Slovensku. V Malých Karpatoch na ložisku Pezinok-Cajla vystupuje spolu s valentinitom. Najkrajší je z Perneka. Odtiaľ sú známe 2-3 cm dlhé ihlice kermezitu, často vejárovite usporiadané. Z tohto ložiska bol popísaný aj vzácny oxid antimonu schafarzikit, veľmi podobný kermezitu. Menšie výskyty sú známe z nízkotatranského antimonitového ložiska Dúbravy a Magurky. Popísaný bol aj z kremnických antimonitov, kde sa však vyskytuje hlavne ako povlak a zrnitý agregát.

Na ložiskách antimónu, v zónach ich premeny, vyskytuje sa na viacerých lokalitách. Jeho charakteristické radiálne lúčovité agregáty sú tým vzácnejšie, čím sú vyvinutejšie a s väčšou dížkou ihlíc aspoň 1 cm dlhé). Vzácny je aj spoluvýskyt s valentinom a schafarzikitom.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972