Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Novoveská Huta
zdroj: www.mujweb.cz/veda/mineral
pridané:
16.11.2004

V súčasnosti je Novoveská huta mestskou časťou Spišskej Novej Vsi. Nachádza sa asi 6 km od centra mesta a je dostupná linkou mestskej dopravy č.4. Podľa archeologických nálezov sa usudzuje, že sa novohutianska meďnatá ruda zužitkovala už v praveku. Historicky doložené údaje o ťažbe sú z 13.storočia, keď sa datuje vznik Spišskej N.Vsi a udelenie banských privilégií mestu v roku 1271. Novohutianske ložisko vzbudilo pozornosť po 2.svetovej vojne, keď jáchymovské doly a uranový priemysel začali skúmať ložisko z hľadiska uranovej mineralizácie. Pri pokusnej ťažbe v rokoch 1967-1977 sa vyťažilo 124745 ton rudy s priemerným obsahom 1,79% Cu a v rokoch 1988-1990 59300 ton rudy s priemerným obsahom 0,78% Cu. R.1990 sa ťažba zastavila z ekonomických dôvodov.

Územie chotára je budované v južnej časti karbónskymi horninami dobšinskej skupiny, prevažnú časť chotára budujú sedimenty permu krompašskej skupiny a triasové sedimenty stratenskej skupiny. Severná časť je budovaná paleogénnymi sedimentami centrálno- karpatského flyšu.

Pre oblasť je charakteristický Fe-dolomitovo-kremeňovo-chalkopyritový typ žilnej mineralizácie v súvrstviach permu gemerika.Pre žili novohutianskeho žilného pásma je príznačné, že sú najlepšie vyvinuté v strednom (vulkanicko-sedimentárnom) petrovohorskom súvrství permu. Do hĺbky sa Cu mineralizácia vytráca v knolskom súvrství permu. Novohutianske žily sa vyznačujú veľmi nepravidelným (šošovkovitým) vývojom.Dĺžka žilného pásma je asi 3 km, do hĺbky 250 m.Priemerná mocnosť je 0,5-1,0 m, maximálne až 3,5 m. Priemerný obsah Cu sa pohybuje od 0,01 do 5,0%.

Mineralógia ložiska

Hlavným minerálom žíl je Fe-dolomit, kremeň a chalkopyrit. Bežnými minerálmi pyrit, tennantit a siderit. Lokálne sa v bezvýznamnom množstve vyskytuje enargit, bornit, chalkozín, galenit, markazit, sfalerit, rutil, kalcit, baryt, sadrovec, chlorit, dickit, turmalín. Akcesoricky je prítomný arzenopyrit, pyrotín, tetraedrit, wittichenit, covellín, stibioluzonit, magnetit, uraninit, coffinit, uranové černe, zlato, meď, amalgám, striebro, pyrofylit a albit. Minerály sú chudobné na izomorfné prvky. V chalkopyrite a tennantite sa zistil anomálny obsah izomorfného selénu, najvyšší na Slovensku.

Pre zberateľov minerálov sa táto donedávna relatívne nezaujímavá lokalita stala interesantnou po zistení prítomnosti vzácnejších sekundárnych minerálov medi (Řídkošil, 1978). Zo sekundárnych minerálov sa popisuje na ložisku aragonit, azurit, covellin, erytrín, chryzokol, kuprit, limonit, malachit, tenorit, cornwallit, chalkofylit, klinoklas, langit, posnjakit, strašimirit, tirolit, uranové sľudy, papagoit a delafossit.

V súčasnosti zberateľmi najviac navštevovaná je halda štôlne Horný Bartolomej. Pozostáva jednak zo starej haldy, ktorá je výsledkom banskej činnosti v minulých storočiach a z novšej haldy, ktorá vznikla pri razení prieskumných šachtíc uranovým prieskumom.

Halda štôlne Horný Bartolomej

Materiál pochádza z polohy tzv. meďnatých pieskovcov, vyvinutých v súvrství zlepencov, pieskovcov a ílovcov permu. Meďnaté pieskovce ležia v nadloží I.uranonosnej polohy. Ako meďnaté pieskovce sú označované jemné až stredozrnné piesčité horniny (sivozelené pieskovce) impregnované Cu-minerálmi, najmä tennantitom, menej bornitom a chalkopyritom. Impregnácie sú nepravidelné, miestami zreteľne nahromadené, inde len sporadické. Meďnaté pieskovce obsahujú okrem hlavných Cu-minerálov aj nevýznamné množstvo Ni- a Co-minerálov a lokálne aj menšie množstvo U-minerálov a Mo-minerálov.

Na halde štôlne Horný Bartolomej možno nájsť okrem bežných sekundárov ako je malachit, azurit aj zriedkavejšie sekundárne minerály: tirolit, chalkofylit, strašimirit, langit, posnjakit, cornwallit, klinoklas.

Novoveská Huta - cesta na Vojtechovu osadu

Z ďalších lokalít v oblasti Novoveskej Huty bola zaujímavá halda štôlne banského poľa Petri-Pauli, kde boli tiež pekné vzorky sekundárnych minerálov medi - malachit, azurit, chryzokol, kuprit, papagoit a delafossit. V súčasnosti je halda už zlikvidovaná.

Halda v lokalite Vojtechova osada je pozostatkom prieskumných prác zo 60.rokov, ktoré narazili tiež na polohy meďnatých pieskovcov, podobné ako v oblasti štôlne Horný Bartolomej. Na halde sa okrem malachitu nachádzajú celkom pekné tirolity, chryzokol a podarilo sa mi nájsť aj celkom slušné vzorky klinoklasu. V súčasnosti je halda výrazne zredukovaná rozvozom na lesné cesty.

mujweb.cz/veda/mineral