...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Vápenec


Numulitový vápenec - Lisková, Chočské vrchy

zloženie a vlastnosti
Vápence sú mineralogicky zväčša jednoduché, tvorené hlavne kalcitom (nad 75%). Obsahujú rôzne prfmesi, podl'a ktorých rozoznávame vápence dolomitové (10-15% dolomitu), ílovité (10-25% ílu), kremité, rohovcové, železité, glaukonitové, piesčité, bituminózne a pod. V rohovcových vápencoch sú vyzrážané hľuzy a konkrécie rohovca. Ked' vápence obsahujú viac ako 50% dolomitu, prechádzajú do dolomitov. Štruktúra vápencov býva celistvá, rôzne zmitá, brekciovitá, detritická, kalová, oolitická. Časté sú rôzne štruktúme kombinácie. Hlavným textúmym znakom vápencov je vrstevnatosť, niekedy i hľuzovitosť. Vápence bývajú sfarbené rovnomeme, alebo sú škvmité. Vysokopercentné čisté vápence sú biele, rozličné prímesi sfarbujú vápence veľmi rôzne. Môžu byť svetlosivé napr. wettersteinské vápence, tmavé napr. guttensteinské vápence. Zoogénne vápence sú také, v ktorých sú viditeľné zvyšky živočíchov (numulitové, korálové, krinoidové a pod.). Fytogénne sú tvorené skamenelými zvyškami primitívnych rastlín, napr. rias (litotamniové vápence).

výskyt
Vápence sa vyskytujú hlavne v centrálnych a vnútomých Západných Karpatoch. Podieľajú sa na stavbe obalových jednotíek tatrika a veporika, ako aj na stavbe príkrovov krížňanského, chočského, silického a i. Vystupujú tiež v meliatiku. Možno ich nájsť vo všetkých jadrových pohoriach.

použitie
Vápence majú široké upotrebenie napr. pri výrobe cementov, v hutmctve, v cukrovamíctve, vchemickom, papierenskom alebo gumárenskom priemysle, v sklárstve, pri výrobe keramiky, v poľnohospodárstve i stavebníctve.