...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Sopečné tufy, tufity


Zeolitový tufit - Ihráč, Kremnické vrchy

zloženie a vlastnosti
Vulkanoklastické horniny predstavujú prechod medzi vyvrelými a sedimentámymi horninami. Uloženiny pyroklastického spádu vznikajú uložením vulkanoklastického materiálu vyvrhlín a vzduchu z vulkanického centra. Ich hrúbka a veľkosť zrna sa zmenšuje so vzďaľovaním od miesta erupcie. V prípade, že vulkanoklastický materiál sa ukladal vo vodnom prostredí zrná môžu byť opracované. Zvrstvenie môže byť ovplyvnené prúdením vody, alebo na súši vetrom. V uloženinách pyroklastických spádov sa bežne vyskytujú vulkanické bomby vzniklé utuhnutím väčších útržkov žeravej lávy vo vzduchu. Majú hruškovitý tvar. Uloženiny vulkanoklastických tokov vznikajú spravidla na súši.

výskyt
Vulkanoklastické hominy sú rozšírené vo všetkých neovulkanických pohoriach Západných Karpát ako Kremnické a Štiavnické vrchy, Poľana, Javorie, Vtáčnik, Slánske vrchy, Vihorlat, Zemplínske vrchy, Krupinská planina atď, ktoré majú zväčša stratovulkanickú stavbu (striedanie lávových prúdov a vulkanoklastík). Z paleovulkanoklastík treba spomenúť diabázové tufy v Spišsko-gemerskom rudohorí, tufy kremenných porfýrov tiež zo Spišsko-gemerského rudohoria, kde sú premenené na porfýroidy.

použitie
Hrubozrnné andezitové tufy slúžia ako zásypný podkladový materiál pre cesty. Zeolitové tufy sa používajú v ekológii (filtrácia, sorbenty a pod.), v poľnohospodárstve.