...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Svor


Svor - Ľubietová, Veporské vrchy

zloženie a vlastnosti
Svory vznikli regionálnou premenou stredného stupňa. Sú to strednozmné alebo hrubozrnnné horniny v ktorých možno okom dobre rozoznať hlavné súčiastky - sľudy a kremeň. Z vedľajších je to amfibol, granát ai., z akcesorií turmalín, apatit, grafit, chlorit, rudy (magnetit) ai. Od rúl sa líšia nedostatkom živcov. Niekedy je prítomný albit alebo oligoklas do 10%. Zo sľúd býva zastúpený muskovit. Textúra býva rovnobežná i plástovitá. Štruktúra je zreteľne šupinatá. Odlučnosť svorov je dokonale bridličnatá, až doskovitá. Svory sú zväčša svetlo sfarbené, sivasté, žltkasté i zelenkasté ale i hnedočiene. Farba svorov závisí od prevládajúceho druhu sľudy. Poznáme svory granátické, turmalinické, chloritické, grafitické, staurolitové atd'.

výskyt
V Západných Karpatoch svory sa vyskytujú spolu s rulami najmä v kryštaliniku Tríbča, Považského Inovca, Malých Karpát, ďalej v kryštaliniku veporika a na ďalších miestach.

použitie
Kamenivo, betóny , vozoky atď.