...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Lupok, ílovec, ílovitá bridlica


Ílovitá bridlica - Ružomberok, Veľká Fatra

zloženie a vlastnosti
Sú to horniny predstavujúce spevnené íly. Ílovce nie sú vrstevnaté. Lupky vznikajú až pri väčšom tlaku nadložných vrstiev, čím získavajú bridličnatosť a tak často prechádzajú do ílovitých bridlíc. Lupky sú pomerne ľahké. Vzhľadom na rôzny stupeň spevnenia je niekedy problematické odlíšiť ílovce od ílov. Farbu podmieňujú rôzne prímesi. Minerálny obsah ílov je daný zložením hornín, z ktorých sa íly vytvorili, charakterom chemického rozkladu a klimatickymi podmienkami.

výskyt
Ílovce a lupky sa v Západných Karpatoch vyskytujú v treťohomých panvách a vo flyšovom pásme. Pestro sfarbené ílovce obyčajne vápnité sa nachádzajú vo vrchnom triase. Ílovité bridlice sô bežné vo flyšovom pásme, v jadrových pohoriach atď.

použitie
Niektoré pevné ílovité bridlice sa používajú ako ako obkladový materiál v stavebníctve.