...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Brekcia


Dolomitická brekcia - Pružina, Strážovské vrchy

zloženie a vlastnosti
Stmelením ostrohranných úlomkov hornín vznikajú brekcie, ktoré sa môžu skladať z úlomkov jednej alebo viacerých hornín. Brekcie často prechádzajú do zlepencov. Rozlišujeme viacero druhov brekcií: sutinové - vznikli stmelením sutín, tektonické - vznikli na zlomoch a tektonických poruchách, podrvené horniny boli neskôr stmelené, vulkanické - tieto patria vlastne už medzi vulkanoklastické horniny. O chemizme a petrografickom zložení brekcií platí, čo už bolo povedané o zlepencoch.

výskyt
V Západných Karpatoch sa vyskytujú spolu so zlepencami v Spišskogemerskom rudohorí, vo flyšovom pásme, v jadrových pohoriach aj z okraja Viedenskej panvy.

použitie
Ako zlepenec.